Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Techno Brabant B.V.ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Techno Brabant B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden (hierna Techno Brabant); Koper: de wederpartij van Techno Brabant, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf; Partijen: Koper en Techno Brabant. Overeenkomst: overeenkomst tussen Techno Brabant en Koper.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging en iedere overeenkomst tussen Techno Brabant en een koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Techno Brabant, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Algemene voorwaarden van koper zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze niet in strijd komen met de algemene voorwaarden van Techno Brabant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Techno Brabant en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

ARTIKEL 3. OFFERTE
1. Elke offerte van Techno Brabant is vrijblijvend en is geldig gedurende dertig dagen na dagtekening ervan, tenzij anders aangegeven.
2. Levertijden in offertes van Techno Brabant zijn indicatief en geven koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of recht op enige schadevergoeding.
3. Techno Brabant behoudt zich alle (intellectuele) eigendomsrechten voor van de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij mogen zonder zijn toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze worden vermenigvuldigd of aan derden ter hand worden gesteld.
4. Offertes  van Techno Brabant alsmede in catalogi en andere documentatie van Techno Brabant of diens toeleverancier opgenomen gegevens zoals prijzen, maten, kleuren en overige specificaties, zijn vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig, tenzij uit de documentatie het tegendeel blijkt.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMSTEN
1. De overeenkomst tussen Techno Brabant en koper komt tot stand op het moment dat de koper de offerte van Techno Brabant schriftelijk heeft aanvaard. Bij verkoop uit magazijnvoorraad geldt de pakbon c.q. factuur als bevestiging van Techno Brabant dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
2. Indien de aanvaarding op enig punt of onderdeel afwijkt van de offerte komt de overeenkomst pas tot stand indien en voor zover Techno Brabant hiermee schriftelijk ingestemd heeft. Indien Techno Brabant reeds uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst wordt de overeenkomst uitsluitend aangegaan te zijn voor het gedeelte waarover overeenstemming bestaat en is Techno Brabant niet gehouden aan het van de offerte afwijkende gedeelte. Koper kan hieraan geen rechten ontlenen, tenzij Techno Brabant ingestemd heeft met het afwijkende gedeelte.
3. Indien de koper de overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle directe en indirecte schade en kosten voortvloeiende uit de wijziging of annulering aan Techno Brabant te vergoeden.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit naar het oordeel van Techno Brabant vereist, behoudt Techno Brabant zich het voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

ARTIKEL 5. PRIJZEN VOOR VERKOOP VAN GOEDEREN
1. De in de offerte genoemde prijzen luiden in euro’s, exclusief omzetbelasting, in- en uitvoerrechten, kosten van transportverzekering, verzending en verpakking, en exclusief alle andere mogelijke kosten die Techno Brabant in redelijkheid heeft moeten maken om de verkochte goederen op de overeengekomen plaats en overeengekomen tijd te kunnen leveren.
2. Indien Techno Brabant met koper een verkoopprijs is overeengekomen, is Techno Brabant niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Techno Brabant kan aantonen dat zich tussen het moment van offerte en de  levering van de goederen significante prijswijzigingen hebben voorgedaan. Indien de prijsstijging meer dan  10% bedraagt, is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

ARTIKEL 6. PRIJZEN VOOR HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN
De prijzen voor het verrichten van diensten worden vastgesteld aan de hand van het aantal gewerkte uren maal de vastgestelde uurtarieven. Uurtarieven zijn exclusief kosten van onderdelen, hulpmiddelen, materialen en eventuele kosten van derden. Een prijsopgave vooraf is niet bindend en koper kan hieraan geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 7. LEVERING
1. Levering van de goederen geschiedt af magazijn Techno Brabant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien en voor zover tussen partijen overeengekomen is, kan levering plaatsvinden door middel van de bezorgdienst van Techno Brabant. In geval van bezorging aanvaardt Techno Brabant  geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade die tijdens of als gevolg van het vervoer is ontstaan. De levering wordt geacht plaatsgevonden te hebben op het moment voorafgaande aan het inladen van de goederen in het voor het betreffende vervoer aangewezen vervoermiddel.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Techno Brabant deze op het overeengekomen tijdstip aflevert of doet afleveren.
3. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Techno Brabant gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de koper, met dien verstande dat de levering heeft plaatsgevonden als bedoeld in lid 6. Indien Techno Brabant gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Techno Brabant ter beschikking heeft gesteld.
4. Indien Techno Brabant een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Techno Brabant is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade in verband met een tardieve levering. Zodra Techno Brabant kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft zij hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan koper onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd.
5. Techno Brabant is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken. Techno Brabant zal het  aldus geleverde afzonderlijk factureren.
6. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn , gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

ARTIKEL 8. VERRICHTEN VAN DIENSTEN
1. Techno Brabant zal tijdens de uitvoering van de opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
2. Bij de uitvoering van een reparatieopdracht wordt uitgegaan van de klachten die door koper vooraf en tijdens het uitvoeren van de opdracht worden aangegeven. Indien geen duidelijke omschrijving  van klachten wordt of is gegeven, worden de door Techno Brabant  waargenomen gebreken naar eigen inzicht hersteld.
3. Indien Techno Brabant een termijn voor het verrichten van diensten heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Techno Brabant is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade in verband met een tardieve levering van de diensten. Zodra Techno Brabant kennis draagt van feiten of omstandigheden die uitvoering van de opdracht binnen de aangegeven termijn onmogelijk maken geeft Techno Brabant hiervan kennis aan de klant onder opgave van de verwachte nieuwe termijn.
4. Bij uitvoering van een opdracht wordt uitsluitend gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen of wanneer dit met betrekking tot een bepaald onderdeel naar het oordeel van Techno Brabant gebruikelijk is van ruilonderdelen.
5. Vervangen materialen en onderdelen worden niet aan koper ter beschikking gesteld, tenzij dit anders afgesproken is. In alle andere gevallen worden vervangen materialen en onderdelen eigendom van Techno Brabant zonder dat koper op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.
6. Door Techno Brabant aan de klant ter beschikking gestelde catalogi, tekeningen , specificaties en andere bescheiden, alsmede alle modellen, mallen, matrijzen, stempels en andere hulpmiddelen die Techno Brabant gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, inclusief hulpmiddelen die speciaal ten behoeve van de klant door Techno Brabant worden aangeschaft of vervaardigd, blijven te allen tijde eigendom van Techno Brabant.
7. Koper is verplicht bescheiden en hulpmiddelen die door Techno Brabant aan hem ter beschikking zijn gesteld voor zijn rekening te merken als herkenbaar eigendom van Techno Brabant, in goede staat te houden, te verzekeren  tegen alle risico’s zolang hij ten aanzien van die hulpmiddelen als houder optreedt en op eerste verzoek van Techno Brabant ter beschikking te stellen.
8. Het is koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Techno Brabant verboden voornoemde bescheiden en hulpmiddelen te (laten) verveelvoudigen, na te (laten) maken, aan derden ter inzage te (laten) geven of ter hand te stellen of anderszins door of ten behoeve van derden te (doen) gebruiken of al dan niet tot zekerheid aan derden over te dragen.

ARTIKEL 9. BEWARING VAN ZAKEN
1. De door koper aan Techno Brabant in reparatie, onderhoud of anderszins afgegeven zaken worden door Techno Brabant tot uiterlijk 3 maanden na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving aan koper, inhoudende dat de zaak kan worden opgehaald, ter beschikking van koper gehouden.
2. Na het verstrijken van eerder genoemde termijn wordt Techno Brabant geacht eigenaar van deze zaak of zaken te zijn en staat het deze laatstgenoemde vrij daarover te beschikken zonder dat koper ter zake aanspraak kan maken op enigerlei vergoeding. Koper is en onder gehoudenheid alle kosten te voldoen die Techno Brabant in verband met de zaak heeft gemaakt, welke kosten gesteld worden op minimaal het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden.

ARTIKEL 10. MONTAGE EN INSTALLATIE VAN GELEVERDE GOEDEREN 
1. Montage of installatiewerkzaamheden van de geleverde goederen worden slechts verricht indien deze expliciet met Techno Brabant overeengekomen zijn. Montage of installatiewerkzaamheden zijn, tenzij anders is overeengekomen, steeds voor rekening en risico van koper. Techno Brabant zal de kosten ervan in rekening brengen overeenkomstig het bepaalde onder artikel 6.
2. Koper dient zorg te dragen voor eigen rekening en risico dat de plaats waar de diensten moeten worden verricht en/of de aflevering van de goederen moet plaatsvinden, zodanig is dat beschadiging of andere wijziging op welke wijze dan ook, niet plaats zal behoeven te vinden, alsmede dat de toegang tot de plaats  waar de aflevering of het verrichten van diensten moet gebeuren, onbelemmerd is en  voorts alle medewerking wordt verleend om een vlotte aflevering of verrichting mogelijk te maken, alsmede dat indien gebruik van hulpmiddelen noodzakelijk is, de gelegenheid daartoe gegeven wordt, alsmede dat alle beletselen voor rekening en risico van koper worden weggenomen en dat Techno Brabant wordt ingelicht omtrent alle omstandigheden, welke tot gevolg hebben of kunnen hebben dat Techno Brabant niet in staat is de werkzaamheden zonder schade en binnen de overeengekomen termijn uit te voeren, alsmede dat op de plaats  waar gewerkt moet worden de benodigde elektriciteit, licht, verwarming en water voorhanden is. Schade en kosten ontstaan doordat koper niet aan voornoemde zorgverplichting voldoet zijn voor rekening van koper.
3. Koper zal er voor zorg dragen dat tijdig aanvragen worden gedaan en/of het verschuldigde wordt voldaan ter zake van eventuele voedingsleidingen, precariorechten,  Hinderwet, aansluitingen, vergunningen e.d.
4. De werkzaamheden zullen, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend verricht worden tijdens de binnen het bedrijf van Techno Brabant geldende werktijden.

ARTIKEL 11. MEER/MINDERWERK
1. Onder meerwerk wordt verstaan alle leveranties en diensten, welke niet in de offerte zijn genoemd en nadien op uitdrukkelijk verzoek of met instemming van koper worden verricht. Het verzoek en instemming van koper zullen uitsluitend tot uitvoering van meerwerk leiden indien Techno Brabant dit verzoek of deze instemming schriftelijk heeft bevestigd. Onder minderwerk wordt verstaan het leveren van andere goederen met een lagere verkoopwaarde dan de oorspronkelijke goederen, alsmede het verrichten van andere diensten of een aantal minder diensten dan in de offerte genoemd.
2. Meer- en minderwerk zal verrekend worden met een door Techno Brabant nader te bepalen prijs. De in de offerte genoemde of de overeengekomen eenheidsprijs of de eenheidsprijs van een bestek is niet bindend voor de meer/minderprijs.

ARTIKEL 12. EIGENDOM
1. De eigendom van de geleverde zaken gaat over op het moment dat koper de betreffende factuur volledig aan Techno Brabant heeft voldaan.
2. Het is koper niet toegestaan door Techno Brabant aan hem onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden, te bezwaren, daarop enig beperkt recht te vestigen of daarover anderszins in strijd met het eigendomsvoorbehoud te beschikken anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en niet toegestaan om deze goederen als betaalmiddel worden gebruikt.
3. Indien derden beslag leggen op deze zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Techno Brabant zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Koper verplicht zich de geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Techno Brabant.Voor het geval dat Techno Brabant zijn in dit artikel aangeduide (eigendoms-)rechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Techno Brabant of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Techno Brabant zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
5. Leidt dit voorbehoud tot daadwerkelijke terugname van de goederen door Techno Brabant, dan is de koper de daadwerkelijk door Techno Brabant gemaakte kosten verschuldigd vermeerderd met een toeslag van 25% van het factuurbedrag exclusief BTW.
6. Techno Brabant heeft het recht de klant in voorkomende gevallen een eigendomsverklaring te laten ondertekenen.
7. Techno Brabant kan retentierecht uitoefenen op een zaak waaraan werkzaamheden worden c.q. zijn verricht, indien en voor zover de klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

ARTIKEL 13. BETALINGEN
1. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting of compensatie, tenzij Techno Brabant heeft aangegeven (in de offerte) dat betaling bij levering van de goederen af magazijn of direct na voltooiing van de uitvoering van de diensten dient plaats te vinden. Verkoop van goederen aan consumenten vindt uitsluitend à contant plaats. Bezwaren tegen de (hoogte van de ) facturen schorten de betalingsverplichting van koper niet op.Indien koper met betaling in gebreke blijft, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk  geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar (gedeelte van het) bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van koper zijn de vorderingen van Techno Brabant op koper onmiddellijk opeisbaar. Techno Brabant behoudt zich, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen. Koper is de door Techno Brabant ter zake te maken kosten verschuldigd aan Techno Brabant.
3. Koper is gehouden op eerste vordering van Techno Brabant zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen koper uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan Techno Brabant verschuldigd mocht zijn.
4. Techno Brabant heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de (incasso-)kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Techno Brabant kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Techno Brabant kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5. Indien koper in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle (incasso-)kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. De totale (incasso-)kosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom.
6. Indien Techno Brabant schriftelijk met koper een betaling in termijnen is overeengekomen, dan dient de overeengekomen som als volgt te worden voldaan: -30% bij aanvaarding van de offerte of bij het tot stand komen van de overeenkomst; -60% bij levering of bij aanvang van het verrichten van de diensten; -10% binnen 8 dagen na levering of na voltooiing van het verrichten van de diensten.
7. In geval van niet tijdige betaling is het in lid 2 bepaalde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het totaal verschuldigde bedrag terstond opeisbaar is.
8. Koper is niet gerechtigd vorderingen die hij heeft op Techno Brabant te verrekenen met vorderingen van Techno Brabant op hem.

ARTIKEL 14. INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Indien koper een bepaalde constructie, materiaalsoort of werkwijze heeft voorgeschreven zal koper Techno Brabant vrijwaren voor aanspraken van derden op een zodanige constructie, materiaalsoort of werkwijze en alle directe en indirecte schade die Techno Brabant en/of derden hierdoor lijdt vergoeden.
2. Techno Brabant behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor met betrekking tot geleverde zaken, ook indien deze in samenwerking met de klant zijn ontwikkeld, en met betrekking tot de in artikel 8 omschreven bescheiden en hulpmiddelen.
3. Op eerste verzoek van Techno Brabant verleent koper zijn medewerking aan formaliteiten die noodzakelijk zijn om de in het vorige lid bedoelde eigendomsrechten ten behoeve van Techno Brabant te bevestigen en/of te bekrachtigen.

ARTIKEL 15.  GARANTIE
1. Op de geleverde zaken zijn uitsluitend de garanties van toepassing indien en voor zover deze door de leverancier van Techno Brabant respectievelijk de fabrikant c.q. importeur worden verleend.
2. Met uitzondering van het in lid 1 bepaalde wordt op gebruikte (tweedehands) zaken uitsluitend garantie verstrekt indien en voor zover in de overeenkomst uitdrukkelijk bepaald is.
3. Aanspraak op garantie op geleverde goederen vervalt indien koper niet onverwijld (uiterlijk binnen2 dagen) na levering van de goederen het gebrek schriftelijk heeft gemeld aan Techno Brabant, dan wel Techno Brabant niet in gelegenheid wordt gesteld het gebrek te verhelpen, dan wel indien sprake is van oneigenlijk (in-)gebruik(-name) van de goederen, waaronder onder andere wordt verstaan: gebruik voor andere dan de oorspronkelijk, normale gebruiksbestemming, overbelading/overbelasting, gebruik van verkeerde oliën, brandstoffen, of andere smeermiddelen, ander onderhoud dan wat door de Techno Brabant c.q. fabrikant is voorgeschreven, ondeskundige besturing, onderhoud en/of gebruik.
4. Aanspraak op garantie op geleverde goederen vervalt eveneens indien: – koper zonder voorafgaande toestemming van Techno Brabant zelf wijzigingen of reparaties aan de geleverde zaken heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen;- de gebruikershandleiding c.q. montagevoorschriften niet strikt zijn opgevolgd;- het gebrek het gevolg is van andere oorzaken dan materiaal, constructie – en/of fabricagefouten;- koper tekort komt in de nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst;- sprake is van door koper verstrekte dan wel voorgeschreven werkwijzen, constructies, materialen;- sprake is van foutief, onvoldoende dan wel geen onderhoud van de geleverde goederen;- het gebrek een gevolg is van normale slijtage.
5. Geringe afwijkingen in kleur, maat, getal of gewicht vormen geen grond voor een beroep op garantie.
6. De kosten van reparaties aan de geleverde goederen die de klant zonder voorafgaande toestemming van Techno Brabant zelf heeft verricht of door derden heeft laten verrichten komen nimmer voor rekening van Techno Brabant.
7. Techno Brabant is ingevolge haar garantieverplichtingen uitsluitend gehouden tot het voor haar rekening herstellen  c.q. vervangen van door haar geleverde goederen of onderdelen daarvan in Nederland zonder dat Techno Brabant overigens tot enigerlei schadevergoeding is gehouden. Techno Brabant behoudt zich het recht voor bijkomende kosten, zoals o.a. verblijf, reis- en loonkosten en de kosten van verzending en montage aan koper in rekening te brengen.
8. Indien Techno Brabant ter voldoening aan haar garantieverplichting zaken c.q. onderdelen daarvan opnieuw levert zijn hierop deze garantiebepalingen eveneens van toepassing. De vervangen goederen c.q. onderdelen worden eigendom van Techno Brabant op het moment van vervanging.
9. Indien koper door tussenkomst van de bezorgdienst van Techno Brabant zaken retour zendt, dient het daarvoor geldende formulier op straffe van verval van rechten volledig te worden ingevuld. In ontvangstname door de bezorgdienst houdt niet in dat Techno Brabant daarmee een garantieclaim honoreert.
10. De garantie voor werkzaamheden, die Techno Brabant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door derden heeft doen uitvoeren, is beperkt tot de garantie die Techno Brabant bij deze derde blijkt te kunnen realiseren.
11. De garantie op werkzaamheden is beperkt tot het door Techno Brabant voor haar rekening opnieuw uitvoeren van de oorspronkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Is het uitvoeren van garantiewerkzaamheden naar het oordeel van Techno Brabant niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft koper recht op een daarvoor in de plaats tredende redelijke schadevergoeding tot maximaal het factuurbedrag van de oorspronkelijke niet of niet goed uitgevoerde werkzaamheden. De op basis van dit artikel uitgevoerde garantiewerkzaamheden worden onder dezelfde voorwaarden gegarandeerd.
12. Van garantie zijn uitgesloten gebreken in onderdelen of materialen die door de klant zijn voorgeschreven of ter beschikking zijn gesteld, alsmede gebreken die het gevolg zijn van door koper ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen, constructies of werkwijzen dan wel door koper gegeven adviezen.

ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID
1. De aansprakelijkheid voor fouten in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Techno Brabant in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt als één gebeurtenis beschouwd.
2. Techno Brabant is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van koper, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3. Koper vrijwaart Techno Brabant voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

ARTIKEL 17. OVERMACHT
1. Techno Brabant is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Techno Brabant geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Techno Brabant niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Techno Brabant worden daaronder begrepen.
2. Techno Brabant heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Techno Brabant haar verbintenis had moeten nakomen.Techno Brabant kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze langer duurt dan twee maanden is Techno Brabant  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade.
3. Voor zoveel Techno Brabant ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels  gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Techno Brabant gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 18. ONTBINDING
1. Techno Brabant is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, alsmede na het sluiten  van de overeenkomst Techno Brabant ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet zal nakomen, alsmede indien koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts is Techno Brabant bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde  instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Techno Brabant op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Techno Brabant de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Techno Brabant behoudt, steeds het recht ter zake schadevergoeding van koper te vorderen.

ARTIKEL 19. SLOTBEPALINGEN
1. Partijen garanderen elkaar de geheimhouding tegenover derden van alle bedrijfsinformatie afkomstig van de ene partij, die op enigerlei wijze ter kennis van de andere partij is gekomen of gebracht.
2. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daar uit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Voor geschillen direct of indirect voortvloeiend uit een overeenkomst gesloten onder vigeur van deze algemene voorwaarden, is met uitsluiting van andere instanties bevoegd de Arrondissementsrechtbank te Breda, voor zover geschillen behoren tot de competentie van Arrondissementsrechtbank, is met uitsluiting van andere instanties bevoegd de rechterlijke instantie die voor dergelijke geschillen in de vestigingsplaats van Techno Brabant bevoegd is.